Συνοπτική Ιδρυτική Διακήρυξη (version 0.3, deprecated)